Evaluering

På Ringsted Privatskole evalueres undervisningen på forskellige måder for at sikre, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt både fagligt, socialt og personligt i overensstemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

Skolen har besluttet i alle fag at følge de trin- og slut-mål, som er angivet i Fælles Mål 2009 (udarbejdet af Undervisningsministeriet – nu Ministeriet for Børn og Undervisning).

 

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres ved:

1. vurdering af afsluttede undervisningsforløb ved samtale og evt. test

2. samtaler og kommentarer i den daglige undervisning

3. to årlige skole-hjem-samtaler (hvor eleven er til stede fra 4. klassetrin)

4. afholdelse af de nationale test

5. terminsprøver for 8. og 9. klasse to gange årligt i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi og kristendomskundskab

6. karaktergivning for 8. og 9. klasse tre gange årligt

7. karaktergivning for 7. klasse ved skoleårets afslutning

8. obligatoriske projektopgaver evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkeltes elevs præstation

9. for 9.kl.s vedkommende ved årskarakterer og prøvekarakterer ved FP9

10. for 8. kl.s vedkommende gennem skriftlige og mundtlige årsprøver ved skoleårets slutning

11. det eksterne tilsyn

12. skolearrangementer, hvor eleverne optræder og synger – min. 2 gange årligt

13. kortlæggelse af elevernes uddannelse efter 9. klasse.

 

Elevernes sociale og personlige udvikling evalueres ved:

1. tæt samarbejde mellem elever, forældre og lærere i dagligdagen

2. samtaler om disse emner i undervisninger og ved andagter

3. gennemgang af den enkelte elev på teammøder to gange årligt

4. samtale efter sociale arrangementer fx hyggeeftermiddage, skolefester, idrætsstævner, ekskursioner og udflugter

5. samarbejde med SSP

6. samvær mellem de yngste og ældste årgange.

 

Lærernes undervisning evalueres ved:

1. evaluering af undervisningsforløb gennem samtale med eleverne

2. test, hvor elevernes indlæringsniveau kortlægges

3. samtale med leder og kolleger

4. samtale med forældrene ved skole-hjem-samtaler og forældremøder

5. det eksterne tilsyn

6. skolearrangementer, hvor eleverne optræder og synger

7. vurdering af karakterniveauet efter afholdelsen af afgangsprøverne

8. skoleleders samtale med hver klasse om undervisning og trivsel

9, MUS-samtalerne

Denne plan blev elalueret på møde den 30. juni 2020

Det er besluttet, at denne plan evalueres på møde den 29. juni 2021