Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted

§ 1 Hjemsted og formål

Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland. Skolen er oprettet i 1969 og blev etableret som selvejende institution den 31.3.1972 og har CVR-nummer: 43 85 76 14. Bygningerne udlejes af Syvende Dags Adventistkirken, Concordiavej 16, 2850 Nærum.

§ 2 Formål

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen giver undervisning for 0.-9. klasse.

 • Stk.2
  Skolen skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
 • Stk.4.
  Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: En individuelt præget undervisning, som er forenelig med Syvende Dags Adventistkirkens uddannelsesprofil samt med dens religiøse og etiske værdier.

§ 3 Skolens drift

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

 • Stk.2.
  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
 • Stk.3.
  Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler
  m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen har rådighed over.

§ 4 Forældrekreds og skolekreds

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

 • Stk.2.
  Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
  Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.
 • Stk.3.
  Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene, medlemmer af Syvende Dags Adventistkirken i området og andre med tilknytning til
  skolen. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5 Økonomi og ledelse

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 • Stk.2.
  Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved
  fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
 • Stk.3.
  Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til
  skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

§ 6 Tilsyn

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

§ 7 Generalforsamling

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra
bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

 • Stk.2.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af skolekredsens suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

 • Stk.3.
  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
 • Stk.4.
  Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3
medlemmer af bestyrelsen eller mindst 50 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden
skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9 Beslutninger

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægts-ændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

 • Stk.2.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter
  ønske derom.
 • Stk.3.
  Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen.

 • Stk.2.
  Bestyrelsen skal sammensættes af:
  1) 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.
  2) 3 medlemmer udpeges af Syvende Dags Adventistkirkens bestyrelse. Personer, der vælges eller udpeges til skolens bestyrelse, må ikke sidde i Syvende Dags
  Adventistkirkens bestyrelse, eller være ansat i ledende stilling i Syvende Dags Adventistkirken, eller være advokat, revisor eller lignende rådgiver for Syvende
  Dags Adventistkirken.
  3) a) Valg af tilsynsførende og de 2 forældrekredsrepræsentanter vælges på et særskilt indkaldt valgmøde snarest efter generalforsamlingen.
  b) Ved valg af medlemmer i skolekredsen må der ikke vælges personer, som sidder i Syvende Dags Adventistkirkens bestyrelse. Skolen skal i det hele ved valg af bestyrelsesmedlemmer agere inden for § 5,stk.6 i friskoleloven. Skolen har således 3 vælgende organer.
 • Stk.3.
  Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 1) vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 2 årligt, første gang med 2 efter foretagen lodtrækning. Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 2) vælges for 2 år ad gangen. Hvis generalforsamlingens dagsorden indeholder en tillidafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til pågældende.  Generalforsamlingens dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. De to bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen kan kun vælges og afsættes på et særskilt indkaldt møde. Det særskilte mødes dagsorden skal omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed i det vælgende organ.
 • Stk.4.
  Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer
  afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
 • Stk. 5.
  Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene. Syvende Dags Adventistkirkens bestyrelse vælger suppleanter til sine udpegede medlemmer til bestyrelsen.
 • Stk.6.
  Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes antal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
 • Stk. 7.
  Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen. Det skal ligeledes fremgå af protokolføringen, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af Syvende Dags Adventistkirkens bestyrelse.

§ 11 Bestyrelsens mandat
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er
forældre til elever på skolen, altså medlem af forældrekredsen.

 • Stk.2.
  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
 • Stk.3.
  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar
  af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
 • Stk.4.
  Skolens leder og en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører
  skolelederen eller de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
 • Stk. 5.
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen og forældrekredsen er ikke undergivet beslutninger truffet af de organer, som har valgt de pågældende. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Syvende Dags Adventistkirkens bestyrelse er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet heller ikke undergivet beslutninger truffet af den
  organisation, som har valgt eller udpeget de pågældende.

§ 12 Om bestyrelsen og dens arbejde

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder
næstformanden i formandens sted.

 • Stk.2.
  Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.
 • Stk.3.
  Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
 • Stk.4.
  Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ved næste møde underskrives
  protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i
  protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
 • Stk.5.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13 Habilitet

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder, øvrige ansatte og den eller de tilsynsførende.

 • Stk.2.
  Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14 Bestyrelsens arbejdsområder

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med
denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i
„Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

 • Stk.2.
  Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.
 • Stk.3.
  Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
 • Stk.4.
  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet
  underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
 • Stk.5.
  Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
 • Stk.6.
  Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og
  andet fastansat personale.
  -9-
  Stk.7.
  Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller
  til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens §7 stk. 1.
  Stk.8.
  Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine
  betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må
  indstilles.
  Ved indstilling af drift påhviler det bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de
  kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse.
  § 15
  Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.
  Medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid
  ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af
  bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til kendskab til skolens forhold til andre.
  Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog
  ikke videregives.
  Tegningsret
  § 16
  Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af
  disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og
  der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast
  ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7
  stk.1.
  Skoleleder
  § 17
  Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for
  den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love,
  bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
  -10-
  Stk.2.
  Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset
  medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
  Stk.3.
  Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang
  og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner,
  når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
  Regnskab
  § 18
  Regnskabsåret følger kalenderåret.
  Stk.2.
  Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab
  tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det
  godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder
  betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
  Vedtægtsændring
  § 19
  Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens
  bestyrelse.
  Stk. 2.
  Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende
  generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
  Stk.3.
  På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst
  totredjedeles flertal.
  Stk. 4.
  Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af
  ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med
  mindst totredjedeles flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage
  orientering herom.
  -11-
  Nedlæggelse
  § 20
  Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse,
  hvor mindst 5 (heriblandt formanden) ud af 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for
  nedlæggelse, på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer
  (jf. § 4) stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30
  dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med
  totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.
  Stk.2.
  Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller
  ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med
  formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt
  gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
  Stk.3.
  § 20 stk. 1 gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe
  beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen og skolekredsen skal som minimum
  orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Denne
  orientering skal finde sted umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.
  Stk.4.
  Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner
  meddelelse om skolens nedlæggelse umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.
  Stk.5.
  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske
  opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at
  skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal
  fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er
  tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
  overensstemmelse med vedtægten.
  Stk.6.
  Mulige overskydende midler anvendes efter Undervisningsministeriets godkendelse til
  skoler, der hører under friskoleloven. Om muligt skoler der har samme formål som
  Ringsted Privatskole.
  § 21
  Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er
  først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original
  indsendes til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer underskrevet af samtlige
  -12-
  bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med
  maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.
  Således vedtaget vedtaget på skolens generalforsamling den 30 / 11 2006
  Tilrettet den 9.5.2019
  Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:
  René Bidstrup Mary Ann Akselbo Allan Andersen
  Formand Høedvej 1 Baretten 10
  Vibevej 11 4174 Jystrup 4100 Ringsted
  4100 Ringsted
  Niclas Fuglø Kamilla Hjortkjær Kaj Rasmussen
  Køgevej 27, 2. Ebbeskovvej 1 Nordbæksvej 72
  4100 Ringsted 4140 Borup 4100 Ringsted
  Søren Thomsen
  Felten 10
  4100 Ringsted